§ Fylkesvis kommuneoversikt (Snart ferdig)

 

§ Kommuner

         
   
 Kommune  Meddommer
   
Asker kommune
Telefon: 66 90 90 00
E-post: post @ asker.kommune.no
Info:
   

   
Aurskog-Høland kommune
Telefon: 63 85 25 00
E-post: postmottak @ ahk.no
Prosess

I Aurskog-Høland kommune har praksis hittil vært at formannskapet som valgkomitè for styrer, råd og utvalg har foretatt en vurdering av kandidatene som er valgt til meddommere.

Vanligvis er det en del meddommere som ber om fritak fra vervet, og listen må etter dette etterfylles.  Formannskapet kan også i sin vurdering ta meddommere ut av listen av eget initiativ.

Vanligvis blir det overlatt til gruppeførerne for de enkelte partiene å komme med forslag til nye kandidater.

Kontaktperson

Leder av politisk sekretariat kan være kontaktperson i forhold til valg av meddommere, tlf.: 63 85 25 00.
Det kan også tas kontakt med ordfører.

   
Bærum kommune
Telefon: 67 50 40 50
E-post: post @ baerum.kommune.no
Info:
   
Eidsvoll kommune
Telefon: 66 10 70 00
E-post: post @ eidsvoll.kommune.no
Prosess

Vi tar utgangspunkt i oversikten over dagens meddommere og kontakter disse på telefon for å avklare om de er interessert i å fortsette. Vi setter ikke opp noen uten å spørre dem først.

Vi kommer også i år til å legge ut informasjon på hjemmesidene våre, med kontaktinfo for interesserte.

Kontaktperson

Nina T. Hageløkken, fagleder Fellestjenesten
tlf. 66 10 70 03
E-post: Nina.Thorsen.Hagelokken @ eidsvoll.kommune.no

   
Enebakk kommune
Telefon: 64 99 20 00
E-post: postmottak @ enebakk.kommune.no
Prosess:

Personer som ønsker å stille til valg som meddommer kan henvende seg til kommunen

   
Fet kommune
Telefon: 63 88 61 00
E-post: postmottak @ fet.kommune.no
Info:
   
Frogn kommune
Telefon: 64 90 60 00
E-post: postmottak @ frogn.kommune.no
Info:
   
Gjerdrum kommune
Telefon: 66 10 60 00
E-post: postmottak @ gjerdrum.kommune.no
Prosess

De fra nåværende periode som ikke har sagt fra seg vervet, spør vi på nytt. Ellers forsøker vi etter beste evne og finne voksne folk som egner seg til oppgaven.

Klage fra de som sitter nå er at de blir "brukt" altfor ofte. Antallet meddommere, kvinner og menn bør nok økes.

Kontakt

Aud Hansen, Seniorkonsulent
Tlf. 66 10 60 27
E-post: Aud.Hansen @ gjerdrum.kommune.no

   
Hurdal kommune
Telefon: 63 92 01 00
E-post: postmottak @ hurdal.kommune.no
Prosess

I forkant av valg av meddommere vil det bli lagt ut informasjon på kommunens nettsider. Her oppfordres folk til å melde seg dersom de ønsker et slikt verv.

Ved forrige valg fikk vi inn noen nye meddomere på denne måten. Ellers tar vi kontakt med folk som har vært meddommere tidligere, og spør om dem har lyst til å fortsette.

Vi lager så et forslag til hvem som skal være meddommere, og legger dette frem til politisk behandling i kommunestyret.

Kontakt

Kari Harrydotter
E-post: postmottak @ hurdal.kommune.no
tlf: 63 92 01 00

   
Lørenskog kommune
Telefon: 67 93 40 00
E-post: postmottak @ lorenskog.kommune.no
Prosess

Vi tar ut personer fra manntallet etter kjønn og alder.

Vi har også fått en del henvendelser fra folk som vi bli meddommere, de blir selvfølgelig med i uttakelsen.

Når valget nærmer seg vil vi på hjemmesiden til kommunen oppfordre interesserte til å melde seg.

   
Nannestad kommune
Telefon: 66 10 50 00
E-post: postmottak @ nannestad.kommune.no
Prosess

Det er ikke tatt endelig stilling til prosessen med å velge meddommere for neste periode ennå.

Vi vil antageligvis bruke listen med personer fra forrige periode som utgangspunkt. Alle på listene blir tilskrevet og spurt om de vil ta en periode til.

Å bruke partiene / gruppelederene til å komme med forslag på personer ble brukt ved forrige valg og de vil også bli brukt denne gangen fordi det alltid er noe frafall.

Kontakt

Hvis der er noen som ønsker å melde sin interesse for vervet kan de sende en epost til postmottak i Nannestad kommune eller ta kontakt med servicekontoret.

   
Nes kommune (Akershus)
Telefon: 63 91 10 00
E-post: postmottak @ nes-ak.kommune.no
Prosess

Nes kommunestyre oppnevner en valgkomité som foreslår kandidater til vervet som meddommere.

Endelig valg skjer i kommunestyret. Forut for valgkomiteens arbeid har vi annonsert i lokalavisene og på våre internettsider (Kan du tenke deg bli lekdommer?).

Kontakt

Haldis B. Larsen,
Tlf. 63 91 10 02
E-post: haldis.larsen @ nes-ak.kommune.no

   
Nesodden kommune
Telefon: 66 96 43 00
E-post: postmottak @ nesodden.kommune.no
Prosess

For neste periode (2012-16) vil det i første omgang sendes ut forespørsel til de som allerede er valgt om de kan tenke seg å fortsette. I tillegg vil det legges ut informasjon (på kommunens nettside) og gå ut i lokalpressen med oppfordring om å melde seg for de som kan være interessert. Det vil vel også være en viss form for spørring internt i kommunen og blant politikere.

Det er erfaringsmessig ikke så lett å verve meddommere lenger (Nessodden kommune holder på med en prosess nå for å supplere valg som anmodet, men har ikke kommet så langt med dette).

Praksisen med å velge tilfeldig fra folkeregisteret har man fra tidligere svært dårlig erfaring med. Mange ber seg fritatt, og en del er svært negative til å bli foreslått.

Det er derfor bedre å basere seg på frivillige som ønsker å gjøre en innsats, men man har ikke nok av dem dessverre.

Kontaktperson for prosessen er foreløpig kun formannskapssekretær Monika Jørgenvaag.
E-post: monika.jorgenvaag @ nesodden.kommune.no
Ttlf: 66 96 43 32.

   
Nittedal kommune
Telefon: 67 05 90 00
E-post: postmottak @ nittedal.kommune.no
Prosess

Vi setter i gang prosessen når vi får beskjed fra domstolene at det skal foretas et valg, og hvor mange vi behøver.

Deretter sender vi brev til de som allerede er meddommere og hører at de vil fortsette. Deretter rykker vi inn en annonse / kunngjøring i lokalavisen, samt intranettsiden til kommunen.

Så sendes det til politiet for å sjekke vandel, før det til slutt sendes til kommunestyret for endelig avgjørelse. Vi følger lover og regler for hvordan dette skal gjennomføres.

Kontaktpersoner

Heidi Lynnebakken
Tlf. 67 05 90 02
E-post: heidi.lynnebakken @ nittedal.kommune.no

Gunn-Lise Sørpebøl
Tlf 67 05 90 14
E-post: gunn-lise.sorpebol @ nittedal.kommune.no

   
Oppegård kommune
Telefon: 66 81 90 90
E-post: postmottak @ oppegard.kommune.no
Prosess

Vi har ikke startet prosessen med å velge meddommere til neste periode.

Vi holder på med suppleringsvalg for inneværende periode. Vi har annonsert på kommunens hjemmesider og i Oppegård Lokalavis. I avisen (som går til alle husstander i kommunen), har vi hatt flere annonser og bedt interesserte melde seg eller foreslå egnede personer.

I tillegg har vi samlet opp navn på folk som har stått på venteliste. De er tatt med nå.

Veldig flott hvis folk kan henvende seg hvis de har lyst til å melde seg selv eller noen de kjenner til et av vervene.

Kontakt

Bruk helst e-post: formannskapskontoret @ oppegard.kommune.no

Kristin Holler
formannskapssekretær
Jus og administrasjon
Tlf. 66 81 89 61

   
Rælingen kommune
Telefon: 63 83 50 00
E-post: postmottak @ ralingen.kommune.no
Info:
   
Skedsmo kommune
Telefon: 66 93 80 00
E-post: postmottak @ skedsmo.kommune.no
Info:
   
Ski kommune
Telefon: 64 87 87 00
E-post: postmottak @ ski.kommune.no
Prosess

(Januar 2011). Vi er i ferd med å supplere utvalgene til hhv. Lagmannsretten og tingretten.
Info ligger på våre nettsider.

   
Sørum kommune
Telefon: 63 82 53 00
E-post: postmottak @ sorum.kommune.no
Info:
   
Ullensaker kommune
Telefon: 66 10 80 00
E-post: postmottak @ ullensaker.kommune.no
Info:
   
Vestby kommune
Telefon: 64 98 01 00
E-post: post @ vestby.kommune.no
Info:
   
Ås kommune
Telefon: 64 96 20 00
E-post: post @ as.kommune.no
Ås kommune er svært interessert i henvendelser fra personer som ønsker å bli meddommere og som er bosatt i Ås. Vi har nettopp foretatt suppleringsvalg, men mangler fortsatt 7 personer.  (Januar 2011)

Prosess

Vi har ikke fastsatt noen prosess for valg av meddommere for neste periode 2013 – 2017 ennå. Foreløpig ser den slik ut:

Retten om antall som skal velges senest 1. mars 2012, dl § 64. Vi kunngjør at interesserte kan melde seg eller sende forslag og de politiske partiene bes om å foreslå kandidater. Vi tar utgangspunkt i meddommere for inneværende periode. Alle får brev om at de er foreslått og informasjon om valg- og fritaksregler. Alle kontrolleres i forhold til folkeregisteret og vandel.

Sak til formannskapet med forslag legges frem snarest mulig, og formannskapets innstilling kunngjøres og legges til offentlig ettersyn i 2 uker i hht. § 68.

Kommunestyret foretar selv valget innen fristen som er 1. juli 2012, § 66.

Fortegnelse over valgte meddommere sendes domstoladministrasjonen / domstolen innen 15. september 2012.

Kontaktperson for meddommervalg i Ås

Vibeke Berggård,
E-post: vibeke.berggard @ as.kommune.no
Telefon 64 96 20 04
Postadresse: Ås kommune, postboks 195, 1431 Ås.