§ Fylkesvis kommuneoversikt (Snart ferdig)

 

§ Kommuner

         
 Kommune  Meddommer
   
Askvoll kommune 
Telefon: 57 73 07 00 
E-post: postmottak @ askvoll.kommune.no
Info:
   
Aurland kommune
Telefon: 57 63 29 00
E-post: post @ aurland.kommune.no
Prosess

Ved siste val av meddommarar gjennomførte kommunen følgande prosess:

- Annonse om at det skulle gjennomførast val av meddommarar, og at dei som kunne tenkje seg eit slik verv, melde seg til kommunen innan ein bestemt frist.

Dette var ei prøveordning for sist periode, men vi vil nok tru at vi også kjem til å gjennomføra eit liknande opplegg også for neste periode.

   
Balestrand kommune
Telefon: 57 65 12 00
E-post: postmottak @ balestrand.kommune.no
Prosess

Meddommere vil bli valgt ved konstitueringen etter kommunevalet 2011.

Kontakt

E-post: postmottak @ balestrand.kommune.no

   
Bremanger kommune
Telefon: 57 79 63 00 
E-post: post @ bremanger.kommune.no
Prosess

Vi har som prosess at valkomiteen som foreslår personer til kommunale verv også tar seg av forslag til meddommere.

Kontakt

Kontaktperson er leiar for servicekontoret:
Hilde Midtbø
E-post: hjm @ bremanger.kommune.no

   
Eid kommune
Telefon: 57 88 58 00
E-post: post @ eid.kommune.no
Info:
   
Fjaler kommune
Telefon: 57 73 80 00
E-post: post @ fjaler.kommune.no
Prosess

Vi tek dette i samband med ulike val etter kommunevalet neste haust. Slik som det har vore gjort tidlegare er det ordføraren som legg fram eit framlegg til kommunestyret om kven som skal veljast.

Reknar med dette vert gjort på same måten i år. I samband med desse vala i 2007 opplevde eg at fleire tok kontakt med meg og gav beskjed om at dei ønskte å bli valde.

Dei som er interesserte kan ta kontakt med Arve Helle på 57 73 80 00 eller arve.helle @ fjaler.kommune.no

   
Flora kommune
Telefon: 57 75 60 00 
E-post: postmottak @ flora.kommune.no
Prosess

I Flora kommune er det valnemnda som tek seg av dette. Valnemnda kjem med forslag til bystyret som gjer vedtak.

   
Førde kommune
Telefon: 57 72 20 00
E-post: postmottak @ forde.kommune.no
Info:
   
Gaular kommune
Telefon: 57 71 85 00
E-post: postmottak @ gaular.kommune.no
Info:
   
Gloppen kommune
Telefon: 57 88 38 00 
E-post: post @ gloppen.kommune.no
Info:
   
Gulen kommune
Telefon: 57 78 20 00
E-post: postmottak @ gulen.kommune.no
Info:
   
Hornindal kommune
Telefon: 57 87 98 00
E-post: post @ hornindal.kommune.no
Info:
   
Hyllestad kommune
Telefon: 57 78 95 00
E-post: postmottak @ hyllestad.kommune.no
Info:
   
Høyanger kommune
Telefon: 57 71 15 00
E-post: postmottak @ hoyanger.kommune.no
Prosess

Vi har ikkje starta prosessen med å velge meddommarar for neste periode. Høyanger kommune har ikkje prioritert politikarar i desse verva, men har prøvd å finne "normalt oppegåande" personar samt annonsert i lokalpressa/heimeside etter interesserte til desse verva.

Ved siste val prøvde vi og å velge yngre personar som meddommarar både i tingretten og lagmannsretten.

Kontakt

Politisk sekretær Rita T. Flaten
Tlf: 57 71 15 50
E-post: rita.flaten @ hoyanger.kommune.no

   
Jølster kommune
Telefon: 57 72 61 00
E-post: postmottak @ jolster.kommune.no
Prosess

Tidlegare år har formannskapet plukka ut aktuelle kandidatar i høve til dei som er meddommarar og som ikkje har sendt melding om at dei søkjer fritak.

Sidan Jølster er ein liten kommune har ein fram til no hatt lokalkunnskap til dette.

Når det gjeld meddommarar for den nye perioden kan vi bruke nettsida vår til informasjon om meddommarverv og påmelding for interesserte.

Kontakt

Svanhild Røkenes
Tlf. 57 72 61 43 / 57 72 61 00
E-post: svanhild.rokenes @ jolster.kommune.no

   
Leikanger kommune
Telefon: 57 65 56 00 
E-post: postmottak @ leikanger.kommune.no
Prosess

Leikanger kommune vel meddommarar når det nye kommunestyret har konstituert seg. Dette skjer 20. oktober 2011 ved komande val.

Valnemnda (utvida formannskap) kjem med framlegg på kandidatar. Framlegg til kandidatar tek utgangspunkt i oversikta over meddommarar i inneverande periode.

Utvelginga føl dei oppsette prosedyrane for slike val. Tilråding vert lagt ut til offentleg gjennomsyn. Val av meddommarar kan og skje ved suppleringsval i perioden.

Kontakt

E-post: postmottak @ leikanger.kommune.no
Tlf. 57 65 56 00

   
Luster kommune
Telefon: 57 68 55 00 
E-post: postmottak @ luster.kommune.no
Prosess

Luster kommune vil følgje reglar i domstollova om val.

Me informerer på heimesida (har gjort det i januar 2011 om suppleringsval) og i avisa om at folk kan førslå kandidatar eller melde seg interessert til Anita Bjørk Ruud, tlf. 57 68 55 96, E-post: Anita.Bjoerk.Ruud @ luster.kommune.no.

Ei valnemnd føresler kandidatar. Dei vil få seg førelagt framlegg frå publikum.

Formannskapet handsamar forslaget og vedtek namn som blir lagt på høyring og som får info om at dei er føreslegne.

Vandelskontroll og ev. søknader om fritak. Formannskapet og Kommunestyret.

   
Lærdal kommune
Telefon: 57 64 12 00 
E-post: post @ laerdal.kommune.no
Info:
   
Naustdal kommune
Telefon: 57 81 61 00
E-post: postmottak @ naustdal.kommune.no
Info:
   
Selje kommune
Telefon: 57 85 85 00 
E-post: post @ selje.kommune.no
Info:
   
Sogndal kommune
Telefon: 57 62 96 00
E-post: postmottak @ sogndal.kommune.no
Prosess

Sogn Tingrett oversender påminning med info om kor mange meddommarar av kvart kjønn som skal veljast.

Saka vert handsama i formannskapet, som kjem med tilråding til valet.

Formannskapet si tilråding vert lagt ut til offentleg gjennomsyn på kommunehuset / tenestetorget, bibliotek og på kommunen si heimeside.

Denne utlegging vert kunngjort i Sogn avis med ein frist på 4 veker for publikum å kome med tilbakemeldingar, merknader.

Når fristen er gått ut vert saka lagt fram for kommunestyre til endeleg vedtak/val.

   
Solund kommune
Telefon: 57 78 62 00 
E-post: post @ solund.kommune.no
Info:
   
Stryn kommune
Telefon: 57 87 47 00
E-post: postmottak @ stryn.kommune.no
Info:
   
Vik kommune
Telefon: 57 69 82 00
E-post: post @ vik.kommune.no
Prosess

Folk som er interesserte i eit slikt verv, kan melde dette til Vik kommune.

Vik formannskap føresler så personar til meddommarar i lagmannsretten, meddommarar i heradsretten og meddommarar i jordskifteretten.

Meddommarar i lagmannsretten og heradsretten vert delt inn i utval for kvinner og utval for menn.

Forslaget skal så kunngjerast og leggjast ut til offentleg ettersyn i 2 veker. Etter at fristen er ute, blir saka til slutt handsama i Vik kommunestyre.

Kontakt

Rådmannen
E-post: post @ vik.kommune.no

   
Vågsøy kommune
Telefon: 57 84 50 00 
E-post: post @ vagsoy.kommune.no
Prosess

Vågsøy kommune har tidligere hatt som praksis at en valgnemnd valgt på det konstituerende kommunestyremøtet kommer med forslag til alle valg - også meddommere.

En regner med at samme prosess blir fulgt også i år.

Valgnemnda setter opp forslag til valg og de som blir valgt må være tilspurt på forhånd.

Kontakt

De som er interessert i å bli valgt kan melde seg til post @ vagsoy.kommune.no eller til Solbjørg Teige
Tlf.nr: 57 84 50 21, E-post: solbjorg.teige @ vagsoy.kommune.no og så blir dette formidlet videre til valgnemnda når det er tid for behandling av forslag til valg.

   
Årdal kommune
Telefon: 57 66 50 00 
E-post: postmottak @ ardal.kommune.no
Prosess

Kommunestyret har eiga valnemnd som tek i mot eventuelle innspel frå ibuarane, og lagar
innstilling til valmøte i kommunestyret.

Kontakt

Ivar Prestegård,
Tlf 57 66 50 06
E-post: ipre @ ardal.kommune.no: