§ Fylkesvis kommuneoversikt (Snart ferdig)

 

§ Kommuner

         
 Kommune  Meddommer
   
Bamble kommune
Telefon: 35 96 50 00 
E-post: postmottak @ bamble.kommune.no
Info:
   
Bø kommune (Telemark)
Telefon: 35 05 90 00 
E-post: postmottak @ bo.kommune.no
Prosess

I Bø kommune startar prosessen med at den nyvalde politiske valnemnda i kommunen arbeider fram eit forslag til val av meddommarar, som deretter blir lagt fram til behandling og godkjenning av det nyvalde kommunestyret.

Valnemnda går stort sett ut frå dei same personane som var meddommarar i perioden før, ved utarbeiding av forslaget.

Men det blir tatt omsyn til dei personane som før valet har sagt ifrå at dei ikkje ynskjer attval.

Valnemnda prøvar og å rekruttere unge meddommarar i framlegget sitt.

Det blir innhenta vandelsattest på dei valde meddommarane. Meddommarane blir så informert om valet pr. brev og får tilsendt informasjon om meddommarvervet.

Listene over meddommarar blir sendt til domstolane.

Kontakt

E-post: postmottak @ bo.kommune.no
Tlf.: 35 05 90 00

   
Drangedal kommune
Telefon: 35 99 70 00
E-post: postmottak @ drangedal.kommune.no
Prosess

Prosessen med valg av meddommere for perioden 2012 - 2016 vil starte straks etter kommunevalget til høsten.

Dette vil bli annonsert i avisene og på internett.

Vi ønsker i størst mulig grad å benytte de samme meddommerne til neste periode. Disse blir tilskrevet og spurt om de vil fortsette.

Administrasjonen og politikere kan også foreslå kandidater. Det er kommunestyret som velger meddommere etter innstilling fra valgnemnda.

Kontakt

Marianne Storbukås
Tlf 35 99 70 24
E-post: marianne.storbukaas @ drangedal.kommune.no:

   
Fyresdal kommune
Telefon: 35 06 71 00
E-post: postmottak @ fyresdal.kommune.no
Prosess

I Fyresdal startar prosessen med at administrasjonen arbeider fram eit forslag om val av meddomarar.

Forslag på meddomarar er resultat av ein gjennomgang av tidlegare domarar og nye.

Dei siste åra har vi bevisst gått inn for unge meddomarar.

Aktuelle kandidatar blir spurde om dei vil vera med, vandelsattest blir innhenta.

Interesserte kan kontakte postmottak @ fyresdal.kommune.no, tlf 35 06 71 00

   
Hjartdal kommune
Telefon: 35 02 80 00 
E-post: postmottak @ hjartdal.kommune.no
Prosess

Kommunestyret vel desse etter innstilling frå valnemnda (Formannskapet)

Kontakt

Interesserte kan ta kontakt med Servicekontoret Hjartdal kommune på telefon 35 02 80 00 eller på e-post: postmottak @ hjartdal.kommune.no

   
Kragerø kommune
Telefon: 35 98 62 00
E-post: post @ kragero.kommune.no
Prosess

Vi ønsker i størst mulig grad å benytte de samme meddommerne til neste periode. Disse blir tilskrevet og spurt om de vil fortsette.

Ellers blir nye meddommere rekruttert ved annonse i lokalavisa. Administrasjonen og politikere (ordfører) foreslår også kandidater som deretter blir forespurt.

Kontakt

Interesserte kandidater kan kontakte:

Wenke Wigemyr Brødsjø
Tlf: 35 98 62 23
E-post: wenke.w.brodsjo @ kragero.kommune.no
 

Turi Berg Clausen
Tlf: 35 98 62 31 (direkte)
E-mail: turi.berg.clausen @ kragero.kommune.no

   
Kviteseid kommune
Telefon: 35 06 81 00
E-post: post @ kviteseid.kommune.no
Prosess

Kviteseid kommune set opp framlegg på kandidatar og sender desse til lensmannen for "godkjenning". Desse kandidatane vert så kontakta via brev om vervet og listene vert sendt til domstolane der vervet er.

Kontakt

Interesserte i meddommarvervet kan vende seg til Kviteseid kommune, v/Berit Lundeberg,
Tlf. 35 06 81 07
E-post: berit.lundeberg @ kviteseid.kommune.no

   
Nissedal kommune
Telefon: 35 04 84 00 
E-post: info @ nissedal.kommune.no
Prosess

I Nissedal blir medommarar oppnemnd / valt i samband med fordeling av ulike politiske verv.

Etter konstituering av nytt kommunestyre blir det valt medlemer/representantar til ulike verv, råd og utval. Som eit ledd i dette oppnemner kommunestyret medommarar.

Dette etter forslag frå dei ulike partia. Dette blir med andre ord ein del av nominasjonsprosessen i dei ulike poltiske partia.

Vegen å gå for å få eit slikt verv blir då å engasjere seg i eit politisk parti.

   
Nome kommune
Telefon: 35 94 62 00
E-post: postmottak @ nome.kommune.no
Info:
   
Notodden kommune
Telefon: 35 01 50 00
E-post: postmottak @ notodden.kommune.no
Prosess

Prosessen med valg av meddommere for ny periode vil starte straks etter kommunevalget til høsten.

Det er i utgangspunktet lederen av valgnemnda som er ansvarlig for å skaffe meddommere. Leder av valgnemnda for kommende periode vil bli valgt i oktober.

Men det er kjempeflott dersom de som er interessert melder seg til Margit Johanne Frømyr - gjerne på mail - så kan hun gi disse navnene videre til valgnemnda.

Det er også behov for supplering av meddommere i løpet av perioden, da det fra tid til annen er dommere som innvilges fritak f.eks. av helsemessige årsaker, eller de flytter til andre kommuner i perioden.

Kontakt

Margit Johanne Frømyr
E-post: margit-johanne.fromyr @ notodden.kommune.no
Tel: 35 01 51 70

   
Porsgrunn kommune
Telefon: 35 54 70 00 
E-post: postmottak @ porsgrunn.kommune.no
Prosess

Porsgrunn kommune benytter seg av Ergogroup sitt dataprogram Lekdommer for å plukke ut og kontrollere personene som blir forelått.

Deretter blir sak framlagt for kommunestyret.

   
Sauherad kommune
Telefon: 35 95 70 00
E-post: postmottak @ sauherad.kommune.no
Info:
   
Seljord kommune
Telefon: 35 06 51 00
E-post: post @ seljord.kommune.no
Info:
   
Siljan kommune
Telefon: 35 94 25 00
E-post: post @ siljan.kommune.no
Prosess

Meddommere blir nominert av de politiske partier i Siljan kommune for perioden 2012-16.

   
Skien kommune
Telefon: 35 58 10 00
E-post: skien.postmottak @ skien.kommune.no
Info:
   
Tinn kommune
Telefon: 35 08 26 00
E-post: post @ tinn.kommune.no
Info:
   
Tokke kommune
Telefon: 35 07 52 00 
E-post: postmottak @ tokke.kommune.no
Info:
   
Vinje kommune
Telefon: 35 06 23 00
E-post: Tenestetorget @ vinje.kommune.no
Info: