§ Fylkesvis kommuneoversikt (Snart ferdig)

 

§ Kommuner

         
 Kommune  Meddommer
   
Bjerkreim kommune
Telefon: 51 20 11 00
E-post: postmottak @ bjerkreim.kommune.no
Prosess

Prosessen for valg av meddommere for kommende periode vil være at frivillige kan melde seg og ellers at formannskapet kommer med forslag på kandidater vi kan spørre.

Vi har litt info nå på kommunens nettside ang. suppleringsvalg, og vil legge ut oppdatert info på kommunens nettside etter suppleringsvalget.

Kontakt

Interesserte kan kontakte Bjerkreim kommune v/serviceavdelingen på
E-post: postmottak @ bjerkreim.kommune.no
Tlf: 51 20 11 00 / 51 20 11 62.

   
Bokn kommune
Telefon: 52 75 25 00
E-post: post @ bokn.kommune.no
Info: 
   
Eigersund kommune
Telefon: 51 46 80 00 
E-post: post @ eigersund.kommune.no
Prosess

Prosessen med å velge meddommere for neste periode er delvis i gang i og med at vi har annonsert via kommunens nettside etter 6 meddommere som skal supplere de som allerede er valgt for inneværende periode.

Annonseringen har medført såpass stor pågang at vi må be om at de som ikke blir valgt nå, settes på venteliste til neste periode.

Når vi for alvor kommer i gang, vil vi annonsere i lokalavisen og via kommunens nettside.

Kontakt

Irene Haydè Randen - Politisk sekretær
Sentraladministrasjonen - Eigersund kommune
Tlf: 51 46 80 45
E-post: irene.randen @ eigersund.kommune.no.

Kommunens sentralbord tlf. 51 46 80 00 kan også kontaktes.

   
Finnøy kommune
Telefon: 51 71 47 00 
E-post: post @ finnoy.kommune.no
Info:
   
Forsand kommune
Telefon: 51 70 00 00
E-post: post @ forsand.kommune.no
Prosess

Forsand kommunestyre – oppnevner ei valgnemnd – som består av 1 representant frå kvart parti – som arbeider med å førebu forslag til meddommere – kvart parti kjem med forslag på navn.

Ønsker en å bli foreslått som meddommer, bør en ta kontakt med dei politiske partia som er i kommunen.

Valgnemnda blir ikke valgt før i konstituerende møte den 4.oktober.

Kontakt

Interesserte kan ta kontakt med Bodil Vika Gjesteland så kan hun formidle kontakt:
E-post: bvg @ forsand.kommune.no
Tlf. 51 70 01 08

   
Gjesdal kommune
Telefon: 51 61 11 00
E-post: postmottak @ gjesdal.kommune.no
Info: 
   
Haugesund kommune
Telefon: 52 74 30 00
E-post: postmottak @ haugesund.kommune.no
Info:
   
Hjelmeland kommune
Telefon: 51 75 70 00
E-post: postmottak @ hjelmeland.kommune.no
Info:
   
Hå kommune
Telefon: 51 79 30 00
E-post: post @ ha.kommune.no
Prosess

Hå kommune har ikke påbegynt noe forarbeid til valg av meddommere for neste valgperiode.

Praksis har vært at det er kommunestyret som forestår den endelige oppnevningen av meddommere.

Kommunestyret skal behandla suppleringsvalg på meddommere på kommunestyremøtet i februar.

Kommunen vil legge ut infomasjon om valg av meddommere i løpet av 2011 og det vil bli kunngjøring i lokalavisen.

Dersom noen melder sin interesse, blir det notert.

Kontakt

Spørsmål kan rettes til politisk sekretariat
Tlf 51 79 30 00 / 51 79 30 12 / 51 79 30 28
E-post: stab @ ha.kommune.no

   
Karmøy kommune
Telefon: 52 85 75 00
E-post: postmottak @ karmoy.kommune.no
Prosess

Karmøy kommune har ikke påbegynt noe forarbeid til valg av meddommere for neste valgperiode.

Vi har derimot blitt bedt om å oppnevne 16 ekstra for inneværende periode til Gulating lagmannsrett (Januar 2011).

Dette har vi annonsert og vi har fått mange interesserte på listen som vi nå sjekker vandelen til. Oppnevningen vil skje i kommunestyret 8. februar og da får de som blir oppnevnt en tilbakemelding.

Ellers vil vi legge ut en nyhetsmelding på nettsiden vår: www. karmoy. kommune.no

Ved spørsmål kan politisk sekretariat i Karmøy kommune kontaktes

   
Klepp kommune
Telefon: 51 42 98 00 
E-post: postmottak @ klepp.kommune.no
Prosessen i Klepp kommune

Meddommere og lagrette medlemmer velges hvert fjerde år etter hvert kommunestyrevalg.

I Klepp kommune er det Klepp kommunestyre forestår den endelige oppnevningen av meddommere.

Det blir annonsert i lokalpressen og på kommunen sin hjemmeside. I tillegg blir de politiske partiene som er representerte i kommunestyret oppfordret til å komme med forslag på kandidater.

Forslag innen en bestemt frist. (Ikke fastsatt for kommende valg)

Forslag kan sendes pr. post til Klepp kommune, politisk sekretariat v/Wigdis B. Detlie, postboks 25, 4358 Kleppe eller på e-post til postmottak @ klepp.kommune.no

Forslagene må inneholde navn, adresse, tlf nr, yrke, stilling og personnummer.

   
Kvitsøy kommune
Telefon: 51 73 63 00 
E-post: post @ kvitsoy.kommune.no
Prosess

Prosessen hos er som regel at valgkomiteen nedsatt av kommunestyret (for alle verv og utvalg) kommer med forslag til navn til meddommere.

Kontakt

Dersom personer ønsker å stille som meddommere, kan de kontakte kommunen på post @ kvitsoy.kommune.no eller 51 73 63 00

   
Lund kommune
Telefon: 51 40 47 00 
E-post: postmottak @ lund.kommune.no
Prosess

Vi har tatt disse valgene som andre verv. De politiske partiene foreslår navn og så er det blitt enighet om hvem som velges. Som regel har partiene flere forslag.

Vi har tatt hensyn til kjønn, men ikke så mye partitilhørighet eller bosted siden det er så mange som velges - og meddommerne blir utvalgt med loddtrekning av domstolen.

Andre større steder averterer i avisen etter folk som ønsker et slikt verv, men vi har gjort det på denne måten og vi tror det har fungert rimelig greit.

Det er evt opp til ny valgnemd om de ønsker å gjøre det på en annen måte

Det er valgnemnda i Lund kommune som fremmer forslag på meddommer til kommunestyret.

   
Randaberg kommune
Telefon: 51 41 41 00
E-post: post @ randaberg.kommune.no
Info:
   
Rennesøy kommune
Telefon: 51 72 02 00
E-post: post @ rennesoy.kommune.no
Prosess

Rennesøy kommune v/formannskapet foreslått et utvalg på 9 personer (en for meget) som meddommere for perioden frem til 01.01.2013.
Dette som følge av at Stavanger tingrett har bedt Rennesøy kommune om å oppnevne 8 ekstra meddommere.

Forslaget fra formannskapet har vært ute til offentlig ettersyn, med frist for merknader satt til 08.01.11. Det er ikke mottatt merknader.

Vi satser på at denne saken ferdigbehandles av kommunestyret 3. februar 2011.

   
Sandnes kommune
Telefon: 51 97 50 00
E-post: postmottak @ sandnes.kommune.no
Prosess

For perioden vi er i nå, hadde vi annonse, samt et oppslag i lokalavisen. Og dersom vi får meldinger fra folk som er interesserte i vervet, noterer vi det, og tar kontakt med de i ny periode. For 2012, vil dette bli gjort i løpet av sommeren 2012.

Kontakt

Sissel Hellevik
E-post: sissel.hellevik @ sandnes.kommune.no
Politisk sekretariat
E-post: politisksekr @ sandnes.kommune.no
Tlf. 51 97 55 93:

   
Sauda kommune
Telefon: 52 78 62 00
E-post: post @ sauda.kommune.no
Prosess

Vi annonserer først/kunngjøring i lokalavis og legger det på nettsidene. I tillegg er det tidligere også sendt ut brev til de som er dommere om de ønsker å fortsette. Vi følger denne prosessen for neste periode.

Kontakt
Solfrid Handeland (utvalgssekretær)
Tlf.:52 78 63 01.
E-post solfrid.handeland @ sauda.kommue.no

   
Sokndal kommune
Telefon: 51 47 06 00
E-post: postmottak @ sokndal.kommune.no
Prosess

Prosessen i forbindelse med valg av meddommere følger bestemmelsene i domstolloven.

I god tid før valget blir det annonsert på kommunens nettside samt i kommunens
informasjonsblad hvor en ber publikum om å melde seg som interessert, evt. komme med
forslag på andre kandidater. Det opplyses samtidig om hvilke oppgaver og forpliktelser som
ligger i vervet, samt krav som stilles for å kunne være meddommer.

Oversikt over kandidater som vil bli foreslått valgt, legges så ut til alminnelig ettersyn fram til
kommunestyrets behandling.

Kontakt

Valgstyrets sekretær Gerd Rosland
Tlf.51 47 06 14,
e-post: gerd.rosland @ sokndal.kommune.no

   
Sola kommune
Telefon: 51 65 33 00
E-post: epost @ sola.kommune.no
Prosess

I Sola kommune har det vært praksis at det er de politiske partiene i kommunestyret som har kommet med forslag på meddommere.

I det siste har det ikke vært lett å rekruttere meddommere, og politikerne har signalisert at vi må endre praksis før neste valg.

Kontakt

Mildrid Heimvik, leder politisk sekretariat
tlf. 51 65 33 12
E-post: mildrid.heimvik @ sola.kommune.no

   
Stavanger kommune
Telefon: 04005 / 51 50 70 90
E-post: postmottak @ stavanger.kommune.no
Prosess

I Stavanger kommune er vi p.t. i gang med å avvikle suppleringsvalg til både Gulating Lagmannsrett og Stavanger Tingrett, men fra høsten vil vi arbeide med valget for neste periode.
Det er sannsynlig at dette arbeidet vil starte i slutten av august.

Stavanger kommunes generelle informasjon på nett

Kontakt

I Politisk sekretariat er det Ine-Charlotte Herrød Aarsund som har ansvaret for søknader om fritak og annen oppfølging av vervet.

E-post: ine-charlotte.aarsund @ stavanger.kommune.no
Tel: 51 50 71 55

   
Strand kommune
Telefon: 51 74 30 00
E-post: postmottak @ strand.kommune.no
Info:
   
Suldal kommune
Telefon: 52 79 22 00
E-post: postmottak @ suldal.kommune.no
Prosess

Suldal kommune har ein gjennomgang saman med gruppeleiarane etter valet. Me vurderer om det er behov for å supplera med nye personar eller om me skal spør dei som har vore med i førre perioden.

Dersom der er behov for nye namn jobbar politisk og adm. nivå med å kome opp med nye namn.

Me har i tillegg nytta lokalavisa – har annonse der interesserte kan melda seg.

Kontakt

Interesserte kan då kontakta politisk sekretariat – postmottak @ suldal.kommune.no – eller sentralbordet 52 79 22 00.

   
Time kommune
Telefon: 51 77 60 00
E-post: post @ time.kommune.no
Prosess

Det blir annonsert i lokalavisen og på kommunen si hjemmeside. I tillegg blir det oppnevnt en nemnd som består av politiske repr. som kommer med forslag på navn.

Forslagene må inneholde navn, adresse, tlf.nr. yrke, stilling og personnummer. Fristen for kommende valg er ikke bestemt.

Kontakt

Forslag kan sendast pr. post til Time kommune, politisk sekretariat v/Tone Storesætre, Postboks 39, 4349 Bryne eller på e-post til postmottak @ time.kommune.no

   
Tysvær kommune
Telefon: 52 75 70 00
E-post: post @ tysver.kommune.no
Info:
   
Utsira kommune
Telefon: 52 75 01 00 
E-post: post @ utsira.kommune.no
Info:
   
Vindafjord kommune
Telefon: 53 65 65 65
E-post: postmottak @ vindafjord.kommune.no
Ein kortversjon over prosedyrane

Innverande periode går ut 31.12.12. Prosessen for neste periode er ikkje fastlagt, men vi kan seia noko om korleis prosessen har vore tidlegare.

Som det står i Domstollova §67 vert det annonsert om at forslag på kandidatar kan sendast inn til kommunen. Etter at denne fristen går ut vert det halde møte i Valnemnda.

Valnemnda foreslår då kandidatar for kommunestyret. Valnemnda sitt forslag vert kunngjort og lagt ut til offentleg ettersyn for eventuelle merknader før kommunestyret si handsaming.

Det skal nå gjerast suppleringsval til Gulating lagmannsrett. Denne prosedyren vert også nytta nå. (Januar 2011).

Kontakt

Magne Inge Vårvik, konsulent politisk sekretariat
Tlf. 53 65 65 21
E-post: magne.inge.vaarvik @ vindafjord.kommune.no