§ Fylkesvis kommuneoversikt (Snart ferdig)

 

§ Kommuner

         
 Kommune  Meddommer
   
Aukra kommune
Telefon: 71 17 15 00 
E-post: post @ aukra.kommune.no
Info:
   
Aure kommune
Telefon: 71 64 74 00
E-post: postmottak @ aure.kommune.no
Prosess

Tidligere valgte medlemmer tilspørres om de kan tenke seg gjenvalg. Noen melder fra om at de ikke ønsker gjenvalg, endog er det noen som kan tenke seg et slikt verv.

Skriftlig melding sendes servicekontoret for registrering. Valgstyrets medlemmer får i oppdrag å tilspørre aktuelle kandidater. Formell behandling i valgstyret som innstiller overfor kommunestyret.

Ut over dette ingen spesielle kjøreregler.

Korrespondanse fra aktuelle +/-kandidater er enklest via postmottaket.

   
Averøy kommune
Telefon: 71 51 35 00 
E-post: post @ averoy.kommune.no
Prosess

Averøy kommune forholder seg til bestemmelsene i domstolloven om hvem som kan velges og hvordan.

   
Eide kommune
Telefon: 71 29 91 00
E-post: postmottak @ eide.kommune.no
Info:
   
Fræna kommune
Telefon: 71 26 81 00 
E-post: postmottak @ frana.kommune.no
Prosess

Vi har ikke begynt prosessen for neste periode ennå, men dersom det ikke er endringer i loven så vil vi anta at prosessen blir omtrent slik som ved forrige valg. Det blir gjort til høsten når kommunevalget skal være.

Ved siste valg så kunngjorde vi både i avisen og på kommunen hjemmeside på Internett, at de som var interessert i verv kunne sende et brev eller E-post til kommunen om at de var interessert. I annonseringen prøvde vi å få frem at meddommerne skulle avspeile befolkningen osv..

Kommunens valgnemnda, som består av representanter fra alle parti, behandlet forslagene og hadde også egne forslag på kandidater til vervene. Etter dette ble alle som var foreslått tilskrevet og bedt om å melde fra dersom de ikke var interessert eller de ikke fylte kravene i domstolloven.

Saken ble så igjen lagt frem for valgnemnda som hadde nye kandidater for de som hadde trukket seg. Saken ble så sendt over til kommunestyret for valg av kandidater. Etter dette ble lister med navn, fødselsnummer osv. over de valgte, sendt over til Domsstoladministrasjonen og domsstolene. Det ble sendt brev til hver enkelt om at de var valgt og litt informasjon om hva vervet innebar.

Vi føler at vi hadde en ganske god prosess på dette sist. Vi unngikk at det kom mange søknader om fritak osv. Et par søknader ble det likevel, men dette var på grunn av endringer i arbeidssituasjonen.

Meddommerne er for øvrig valgt ut 2012 så neste periode starter ikke før i 2013.

   
Giske kommune
Telefon: 70 18 80 00
E-post: post @ giske.kommune.no
Info:
   
Gjemnes kommune
Telefon: 71 29 11 11 
E-post: post @ gjemnes.kommune.no
Info:
   
Halsa kommune
Telefon: 71 55 96 00
E-post: post @ halsa.kommune.no
Prosess

Halsa kommune har ikke startet forberedelsene med å velge meddommere for perioden 2012 - 2016 ennå.

   
Haram kommune
Telefon: 70 20 75 00 
E-post: postmottak @ haram.kommune.no
Info:
   
Hareid kommune
Telefon: 70 09 50 00 
E-post: postmottak @ hareid.kommune.no
Prosess

Det vert annonsert i lokalpresse og på heimesida vår om at vi ynskjer/innbyggjarane har høve til å kome med innspel til kven som kan/vil stille som lagrettsmedlem og meddomar i den gitte perioda.

Det vert satt ein frist for tilbakespel. Når den fristen er ute vert det laga politisk sak til formannskap og kommunestyre.

Sjølve prosessen for 2012 – 2016 vil ikkje ta til før i 2012. Dei som er valt no er valt til 30.12.2012.

Det er servicekontoret ved valssekretær som er kontakt person for kommuna.

   
Herøy kommune (Møre og Romsdal)
Telefon: 70 08 13 00
E-post: postmottak @ heroy.kommune.no
Info:
   
Kristiansund kommune
Telefon: 71 57 40 00
E-post: postmottak @ kristiansund.kommune.no
Prosess

Det blir valgt nye meddommere i løpet av neste år (2012). Vi går da gjennom listene og stryker dem som har gitt beskjed om at de ikke ønsker flere perioder (Domstollovens § 74) og dem som har nådd aldersgrensen.

Både politikere og administrasjon kan foreslå nye meddommere. Eller folk kan selv ta kontakt. Den endelige listen over meddommere for den nye perioden blir vedtatt av bystyret.

Kontakt

Interesserte kan kontakte politisk sekretariat,
tlf. 71 57 43 90 / 71 57 40 60.
E-post: rigmor.holten @ kristiansund.kommmune.no / eldbjorg.hogstad @ kristiansund.kommune.no

   
Midsund kommune
Telefon: 71 27 05 00
E-post: postmottak @ midsund.kommune.no
Prosess

Inneverande periode går ut 31.12.2012 og vi har ikkje fastlagt prosessen for neste periode.

I siste periode var prossen slik:

Det vart annonsert om at forslag på kandidatar kan sendast inn til kommunen.

Etter at den fristen gjekk ut vart det halde møte i Valnemnda.

Valnemnda foreslår då kandidatar for kommunestyret. Alle kandidatane vart underretta og gjort merksam på at dei har blitt foreslått.

Valnemnda sitt forslag vart kunngjort og lagt ut til offentleg ettersyn for eventuelle merknader før kommunestyret si handsaming.

Kontakt

Servicekontoret

   
Molde kommune
Telefon: 71 11 10 00 
E-post: postmottak @ molde.kommune.no
Info:
   
Nesset kommune
Telefon: 71 23 11 00
E-post: postmottak @ nesset.kommune.no
Info:
   
Norddal kommune
Telefon: 70 25 88 00
E-post: post @ norddal.kommune.no
Prosess

Valnemnda i Norddal kommune kjem med forslag til val av meddommarar for valperioden – blir valde av kommunestyret. Vert foretatt vandelskontroll av kandidatane.

Kontakt

Norddal kommune,
Tlf.: 70 25 88 00
E-post: post @ norddal.kommune.no

   
Rauma kommune
Telefon: 71 16 66 00
E-post: post @ rauma.kommune.no
Info:
   
Rindal kommune
Telefon: 71 66 47 00
E-post: post @ rindal.kommune.no
Info:
   
Sande kommune (Møre og Romsdal)
Telefon: 70 02 67 00 
E-post: sande.kommune @ sande-mr.kommune.no
Info:
   
Sandøy kommune
Telefon: 71 27 75 00
E-post: post @ sandoy.kommune.no
Prosess

I Sandøy kommune er det formannskapet som først behandlar saka. (før endeleg behandling i kommunestyret etter utlegging).

Dei har foran seg lista frå sist periode, går gjennom denne, om det er personar der som har søkt om fritak eller vert vurdert som for gamle til å ta til med ein ny periode.

Kommunen vår er liten og "alle kjenner alle", slik at om ein skal plukke ut nye personar så går det på kjennskap til den einskilde.

Kontakt

Interesserte kan ta kontakt med Jorunn Finnøy som har ansvaret med saksbehandling til formannskap/kommunestyre av desse sakene hausten 2011

E-post: jorunn.finnoy @ sandoy.kommune.no.

   
Skodje kommune
Telefon: 70 24 40 00 
E-post: postmottak @ skodje.kommune.no
Prosess

Når vi skal velje meddommere til tingretten går vi gjennom listene frå forrige val. Formannskapet set opp liste i førebuande møte.

Dei foreslåtte vert tilskrivne og orientert om bl.a. retten til å kreve fritak. Vandel vert sjekka av lensmannen.

Vedtak vert gjort av kommunestyret etter at alle opplysningane er på plass.

Kontakt

Interesserte kan ta kontakt med Judith Vik
tlf. 70 24 40 12
E-post: judith.vik @ skodje.kommune.no.

   
Smøla kommune
Telefon: 71 54 46 00 
E-post: postmottak @ smola.kommune.no
Info::
   
Stordal kommune
Telefon: 70 27 91 00
E-post: postmottak @ stordal.kommune.no
Info:
   
Stranda kommune
Telefon: 70 26 80 00 
E-post: post @ stranda.kommune.no
Prosess

Meddommarar vert valde etter kommynestyrevalet 12. september 2011.

Etter tilråding frå valnemnda vert meddommarar valde av kommunestyret.

   
Sula kommune
Telefon: 70 19 91 00 
E-post: post @ sula.kommune.no
Prosess

Sula kommune har ikkje starta prosessen med val for neste periode enno, men eg reknar med at vi vil bruke same framgangsmåte som ved førre val:

- Alle sitjande meddommarar vart tilskrivne og orienterte om reglane for fritak. Vi la ved eit skjema som vi bad dei som ikkje ønste attval om å krysse ut kva slags fritaksgrunn dei hadde, evt. andre grunnar for at dei ikkje ønskte attval.

- Vi sette inn ei annonse i lokalavisa der vi orienterte om meddommarordninga og bad den som kunne vere interessert om å ta kontakt med saksbehandlar skriftleg, pr. telefon eller e-post.

- Dei som ønskte fritak vart strokne frå lista, dei som ønste attval vart i utgangspunktet sett opp at på lista saman med dei som hadde meldt seg etter annonseringa og forslag som valnemnda sette fram. Utifrå desse kandidatane plukka valnemnda ut det antal domsmenn som kommunen skal velje pluss nokre ekstra i tilfelle nokon ikkje var valbar.

- Sjølve valet vart gjort av kommunestyret.

   
Sunndal kommune
Telefon: 71 69 90 00
E-post: post @ sunndal.kommune.no
Info:
   
Surnadal kommune
Telefon: 71 65 58 00
E-post: post @ surnadal.kommune.no
Prosess

Prosessen med å velge meddommere starter ved begynnelsen av ny kommunevalgperiode, etter at lagmannsretten, tingretten og jordskifteretten har fastsatt hvor mange meddommere vi skal velge i vår kommune.

Det blir lagt fram en sak til formannskapet, som setter fram forslag på navn. Etter en prosess hvor de som er foreslått får melding om forslaget, blir saken lagt fram på nytt til politisk behandling, evt. med behandling av søknader om fritak.

Deretter blir saken lagt fram for kommunestyret for endelig behandling.

   
Sykkylven kommune
Telefon: 70 24 65 00
E-post: postmottak @ sykkylven.kommune.no
Info:
   
Tingvoll kommune
Telefon: 71 53 24 00
E-post: postmottak @ tingvoll.kommune.no
Info:
   
Ulstein kommune
Telefon: 70 01 75 00 
E-post: postmottak @ ulstein.kommune.no
Prosess

Ulstein kommune vil i forkant av val av meddommarar for neste periode annonsere på nettsida til kommunen. Ulstein har ei eiga Valnemnd (7 medl) som kjem med tilråding før endeleg vedtak vert gjort i kommunestyret.

Kontakt

Interesserte kan vende seg til Marianne Hatløy,
Telefon: 70 01 75 03,
E-post: marianne.hatloy @ ulstein.kommune.no

   
Vanylven kommune
Telefon: 70 03 00 00
E-post: postmottak @ vanylven.kommune.no
Info:
   
Vestnes kommune
Telefon: 71 18 40 00
E-post: postmottak @ vestnes.kommune.no
Prosess

Det er det nye kommunestyret (og partia der) som nominerer meddommere.

   
Volda kommune
Telefon: 70 05 87 00
E-post: postmottak @ volda.kommune.no
Info:
   
Ørskog kommune
Telefon: 70 27 29 00
E-post: post @ orskog.kommune.no
Info:
   
Ørsta kommune
Telefon: 70 04 97 00
E-post: postmottak @ orsta.kommune.no
Info:
   
Ålesund kommune
Telefon: 70 16 20 00 
E-post: postmottak @ alesund.kommune.no
Prosess

Administrasjonen, v/politisk sekretariat, utarbeider listeforslag for meddommere. Listeforslagene godkjennes av bystyret. Sekretariatet behandler også avgjør søknader om fritak i perioden.

Listeforslag over meddommere blir utarbeidet med bakgrunn i tidligere lister, korrigert for personer som har flytta fra kommunen, meldt fra om at de ikke ønsker å bli oppnevnt på nytt, m.v.

Vi kunngjør ordningen på kommunens nettsider og i pressen. Vi tar inn på listene personer som melder ønske å bli meddommer og som oppfyller vilkårene for utnevning.

Listene blir forsøkt justert med tanke på god balanse mellom alder, kjønn, erfaringsbakgrunn osv. Alt utenom alder og kjønn er vanskelig å ta hensyn til fordi vi er en stor kommune som ikke har detaljkunnskap om alle våre innbyggere. Vi skal ha flere hunder på våre lister slik at det blir et omfattende arbeid.

Listeforslagene blir kunngjort før bystyret gjør sitt vedtak slik at folk som er oppført kan få mulighet til å søke om fritak og at andre kan henvende seg til oss om å komme med på listen.

Kontakt

Vi tar mer enn gjerne mot ønske fra personer som vil bli meddommere. Ta kontakt med politisk sekretariat:

a) E-post
politisk @ alesund.kommune.no

b) Brev på papir
Ålesund kommune v/politisk sekretariat, Postboks 1521, 6025 Ålesund

c) Telefon
Else-Randi Røsand - 70 16 20 26,
Marit Wasstrand - 70 16 20 27,
Tove Flisnes Opskar - 70 16 20 28, eller
Tore Hals - 70 160 20 24