§ Fylkesvis kommuneoversikt (Snart ferdig)

 

§ Kommuner

         
 Kommune  Meddommer
   
Askøy kommune
Telefon: 56 15 80 00
E-post: postmottak @ askoy.kommune.no
Info:
   
Austevoll kommune
Telefon: 55 08 10 00
E-post: postmottak @ austevoll.kommune.no
Info:
   
Austrheim kommune
Telefon: 56 16 20 00
E-post: post @ austrheim.kommune.no
Prosess

I Austrheim kommune er det kommunestyret si valnemnd som oppnemner meddommarar.

Etter valet i september, vert det vald ei ny valnemnd som gå i gang med m.a. å finna forslag til meddommarar.

Kontakt

Noverande leiar (januar 2011):
Helge Dyrkolbotn
E-post: hdy @ austrheim.kommune.no:

   
Bergen kommune
Telefon: 05556 
E-post: info.avd @ bergen.kommune.no
Prosess

Bergen kommune har nok meddommere for perioden 2013 - 2016.

   
Bømlo kommune
Telefon: 53 42 30 00 
E-post: postmottak @ bomlo.kommune.no
Info:
   
Eidfjord kommune
Telefon: 53 67 35 00
E-post: postmottak @ eidfjord.kommune.no
Info:
   
Etne kommune
Telefon: 53 75 80 00 
E-post: firmapost @ etne.kommune.no
Prosess

Valnemnda og kommunestyret i Etne kommune kjem med innstilling på meddommarar til Gulating Lagmannsrett.

Prosessen i år vert antagelig det sama som me har hatt dei forje åra.

   
Fedje kommune
Telefon: 56 16 51 00
E-post: postmottak @ fedje.kommune.no
Info:
   
Fitjar kommune
Telefon: 53 45 85 00
E-post: fitjar @ fitjar.kommune.no
Prosess

I Fitjar har det til no vore praksis at meddommararne vert oppnemnde av kommunestyret på det andre møtet etter kommunevalet om hausten. Den politisk oppnemnde valnemnda finn fram kandidatar som dei innstiller til kommunestyret.

Arbeidet med å finna kandidatar vert ikkje sett i gang før det nye kommunestyret har konstituert seg. Ordføraren brukar å vera leiar for valnemnda.

Dersom nokon er interesserte i å verta valde til eit slikt verv, er det greitt om dei tek kontakt med ordføraren.

Kontakt

Ordførar i Fitjar kommune Harald Rydland
Tlf. 913 47 802
E-post: harald.rydland @ fitjar.kommune.no:

   
Fjell kommune
Telefon: 55 09 60 00
E-post: postmottak @ fjell.kommune.no
Info: 
   
Fusa kommune
Telefon: 56 58 01 00 
E-post: postkasse @ fusa.kommune.no
Info:
   
Granvin herad
Telefon: 56 52 40 00
E-post: postmottak @ granvin.kommune.no
Info:
   
Jondal kommune
Telefon: 53 66 95 00
E-post: post @ jondal.kommune.no
Prosess

Frå Jondal kommune blir det til vanleg valt 1 kvinne og 1 mann som meddommarar. Desse blir valt etter forslag frå kommunestyret.

   
Kvam herad
Telefon: 56 55 30 00
E-post: postmottak @ kvam.kommune.no
Prosess

Kvam herad har enno ikkje starta førebuinga av val på meddommarar for perioden 2012 - 2016.

Vi skal leggja informasjon ut på www.kvam.no og oppmoda om at interesserte kontaktar kommunen.
Personar som er interessera i vervet eller har spørsmål, kan venda seg til Kvam herad v/ politisk sekretariat.

Kontakt

Kari Weltzien Vik,
E-post: poltisk.sekr @ kvam.kommune.no 
Tlf 56 55 30 22

Sigrid Laupsa
e-post: sigrid.laupsa @ kvam.kommune.no
Tlf: 56 55 30 13

   
Kvinnherad kommune
Telefon: 53 48 31 00 
E-post: post @ kvinnherad.kommune.no
Info:
   
Lindås kommune
Telefon: 56 37 50 00
E-post: postmottak @ lindas.kommune.no
Info:
   
Masfjorden kommune
Telefon: 56 16 62 00
E-post: post @ masfjorden.kommune.no
Prosess

Kommunestyret vel ei valnemnd som skal finna personar til råd, utval og blant anna meddommarar.

Valnemnda vurderer dei som har vore meddommarar i førre periode og om dei har vore fleire periodar.

Valnemnda tek personleg kontakt med aktuelle personar som kan eigna seg som meddommar som best mogleg representerer alle deler av befolkninga.

Vedkomande må sjølvsagt vera viljug til å stilla som kandidat og ha interesse for dette.

   
Meland kommune
Telefon: 56 17 10 00
E-post: postmottak @ meland.kommune.no
Info:
   
Modalen kommune
Telefon: 56 59 90 00
E-post: postmottak @ modalen.kommune.no
Prosess

Val av meddommarar føregår etter kommunevalet til hausten.

Ved spørsmål / interesse kan Modalen kommune kontaktast pr. epost eller telefon 56 59 90 00:

   
Odda kommune
Telefon: 53 65 40 00
E-post: epost @ odda.kommune.no
Info:
   
Os kommune (Hordaland)
Telefon: 56 57 50 00 
E-post: postmottak @ os-ho.kommune.no
Prosess

I Os kommune i Hordaland, vert meddomarane valde etter kommunestyrevalet. Det er kommunestyret som føretek valet og dei som vert valde har vervet i 4 år.

Det er to måtar ein kan visa interesse for vervet på.

1. Ein kan seia ifrå til partileiaren i det partiet ein høyrer til.

2. Ved siste val, hadde vi ein annonse der vi oppmoda interesserte i å melda seg direkte til administrasjonen i kommunen. Det fungerte bra, og det vil vi gjera til ein fast rutine ved vala.

   
Osterøy kommune
Telefon: 56 19 21 00
E-post: post @ osteroy.kommune.no
Prosess

Meddommarar blir valde våren 2012 i samsvar med reglane i Domstollova.

Kunngjering om valet med oppfordring om forslag vert lagt ut på kommunen si heimeside samt i lokalavisa.

Kontakt

Bente Skjerping,
Tlf. 56 19 21 32
E-post: Bente.Skjerping @ osteroy.kommune.no:

   
Radøy kommune
Telefon: 56 34 90 00
E-post: postmottak @ radoy.kommune.no
Info:
   
Samnanger kommune
Telefon: 56 58 74 00
E-post: adm @ samnanger.kommune.no
Info:
   
Stord kommune
Telefon: 53 49 66 00 
E-post: post @ stord.kommune.no
Prosess

Før sist valperiode av meddommarar hadde vi informasjon på nettsida vår at den som ønskjer å vera meddommar kunne ta kontakt. Det vil vi og gjera til denne valperioden.

Elles har vi sak om val av meddommar oppe i valnemnda der politikarane kjem med forslag og alle vert tilskrivne før dei vert endeleg valt i kommunestyret.

Meddommarane skal speile befolkninga i kommunen, så vi er glad for alle som tar kontakt for å vera meddommar.

Kontakt

Marit Annie Åkra
Tlf: 53 49 66 53
E-post: maa @ stord.kommune.no

   
Sund kommune
Telefon: 56 32 75 00
E-post: postmottak @ sund.kommune.no
Prosess

I Sund kommune er det vanlegvis ei valnemnd, oppnemnd av kommunestyret, som utarbeidar framlegg til val av meddommarar.

Dei sitjande meddommarane vert tilskrivne, med spørsmål om dei ynskjer attval. På ev. ledige plassar fremjar valnemnda framlegg på nye kandidatar til vervet.

Ut frå at det vanlegvis ikkje er stor utskiftning, vert nye kandidatar fremja ut frå personleg kjennskap til dei aktuelle kandidatane. Framlegget frå valnemnda vert kunngjort i samsvar med domst.lova før valet vert gjort av kommunestyret.

For komande valperiode skal valet vere gjort innan 01.07.12.

Kontakt

Oddlaug S. Hansen, leiar av politisk sekretariat.
Tlf. 56 32 75 54
E-post: oddlaug.hansen @ sund.kommune.no

   
Sveio kommune
Telefon: 53 74 80 00
E-post: postmottak @ sveio.kommune.no
Prosessen er ikkje starta

Interesserte kan ta kontakt med Siv Bua Rasmussen

tlf. 53 74 80 10,
eller kommunen i brev, adresse Postboks 40, 5559 Sveio.
E-post: postmottak @ sveio kommune.no

   
Tysnes kommune
Telefon: 53 43 70 00 
E-post: post @ tysnes.kommune.no
Info:
   
Ullensvang herad
Telefon: 53 67 15 00 
E-post: postmottak @ ullensvang.herad.no
Info:
   
Ulvik herad
Telefon: 56 52 70 00
E-post: postmottak @ ulvik.kommune.no
Info: 
   
Vaksdal kommune
Telefon: 56 59 44 00 
E-post: post @ vaksdal.kommune.no
Prosess

Ved forrige valg hadde vi kunngjering på internettsida vår der vi informerte om vervet som meddommar og ba interesserte om å melde seg. Reknar med at vi vil følgje same prosedyre ved neste val.

Kontakt

Utanom Vaksdal kommune sitt telefonnr (56 59 44 00) og e-post (post @ vaksdal.kommune.no) kan dei ta kontakt med Sølvi Legård, telefon 56 59 44 64, e-post solvi.legard @ vaksdal.kommune.no

   
Voss kommune
Telefon: 56 51 94 00
E-post: postmottak @ voss.kommune.no
Prosess

Me har førebels ikkje starta prosessen for val av meddommarar frå 2012. Dette vert truleg gjort hausen 2011. Me føl tilrådd prosedyre.

Interesserte kan venda seg til Voss kommune,
postmottak @ voss.kommune.no dersom dei er interesserte, evt. ringja 56 51 94 16 eller 56 51 94 23.

   
Øygarden kommune
Telefon: 56 38 20 00 
E-post: postmottak @ oygarden.kommune.no
Info: