§ Fylkesvis kommuneoversikt (Snart ferdig)

 

§ Kommuner

         
 Kommune  Meddommer
   
Aremark kommune
Telefon: 69 19 96 00
E-post: post @ aremark.kommune.no
Info:
   
Askim kommune
Telefon: 69 81 91 00
E-post: postmottak @ askim.kommune.no
Info:
   
Eidsberg kommune
Telefon: 69 70 20 00 
E-post: postmottak @ eidsberg.kommune.no
Prosess

Sender et brev til alle meddommere der vi spør om de ønsker å fortsette. Brevet er vedlagt et skjema som de bes fylle ut - også om de ikke ønsker å fortsette.

Alle interesserte kan melde fra til kommunen om de ønsker å være meddommer. Når det er store utskiftninger, benytter vi oss av lokalavisen - får dem til å skrive om saken eller bruker annonse.

   
Fredrikstad kommune 
Telefon: 69 30 60 00
E-post: postmottak @ fredrikstad.kommune.no
Prosess

Vi annonserer i byens to aviser og på egen hjemmeside at vi ønsker interesserte til meddommervervet. Pressen vier gjerne dette god redaksjonell plass, både i radio og aviser slik at det blir godt kjent.

Administrasjonen legger ut forslag til kandidater til offentlig ettersyn i 14 dager slik at innsigelser kan fremmes. Dette blir også annonsert. Listen legges så frem for formannskap og bystyre til endelig vedtak.

Listene oversendes så tingretten og domstol-administrasjonen.

Kontaktperson for interesserte

E-post: postmottak @ fredrikstad.kommune.no
Jarle Leknes-Kilmork
E-post: jaki @ fredrikstad.kommune.no
Tlf: 69 30 62 87

   
Halden kommune
Telefon: 69 17 45 00
E-post: postmottak @ halden.kommune.no
Info: 
   
Hobøl kommune
Telefon: 69 92 44 00
E-post: post @ hobol.kommune.no
Prosess

Vi skriver brev til de som har vært meddommere i forrige periode for å spørre om de vil fortsette.

Politikerne prøver å rekruttere, og vi annonserer selvfølgelig.

Kontakt

Edel Tomter
Hobøl kommune, Elvestad 1000, 1827 Hobøl
Tlf. 69 92 44 06
E-post: edel.tomter @ hobol.kommune.no

   
Hvaler kommune
Telefon: 69 37 50 00
E-post: postmottak @ hvaler.kommune.no
Info: 
   
Marker kommune
Telefon: 69 81 05 00
E-post: post @ marker.no
Info:
   
Moss kommune
Telefon: 69 24 80 00
E-post: post @ moss.kommune.no
Prosess

Vi har som praksis å annonsere i lokalavisen (Moss Avis) for de som er interessert i å stille som meddommer med mer. For de som ønsker å avslutte sitt ”verv” må sendes oss det skriftlig med begrunnelse for det.

Vi sender da endringer til Domstol-administrasjonen avd Oslo og Moss Tingrett.

Kontakt

Ingvill Sikkeland
E-post: ingvill.sikkeland @ moss.kommune.no
Tlf. 69 24 80 00

   
Rakkestad kommune
Telefon: 69 22 55 00
E-post: postmottak @ rakkestad.kommune.no
Prosess

Formannskapet oppnevner et arbeidsutvalg som får i oppdrag å forberede lister over kandidater som formannskapet selv tar standpunkt til før utleggelse til alminnelig ettersyn (2 uker) og med en frist for å komme med innvendinger.

Arbeidsgruppen har kommunikasjon med Politiet m.h.t pålagte kontroller av vandel.

Formannskapet behandler mulige innvendinger og kommer med innstilling til kommunestyret som fatter endelig vedtak.

Interesserte personer kan melde sin interesse til:
E-post: postmottak @ rakkestad.kommune.no
Rakkestad kommune, Servicekontoret
tlf 69 22 55 00  (Politisk sekretariat v/ Ranveig Hansen).

Navn på personene som er interessert i verv som meddommer formidles videre til nevnte arbeidsutvalg.

   
Rygge kommune
Telefon: 69 26 43 00
E-post: postmottak @ rygge.kommune.no
Info:
   
Rømskog kommune
Telefon: 69 85 91 77
E-post: postmottak @ romskog.kommune.no
Prosess

Rømskog kommune har ingen spesiell prosess ang. personer som kan velges som meddommere for perioden 2012 – 2016. Vi har heller ingen liste over personer som kan kontaktes.

Rømskog er en liten og oversiktlig kommune, der politikerne kjenner de fleste og kommer med forslag til valg av meddommere.

   
Råde kommune
Telefon: 69 29 50 00 
E-post: post @ rade.kommune.no
Info:
   
Sarpsborg kommune
Telefon: 69 11 60 00
E-post: postmottak @ sarpsborg.com
Prosess

Det annonseres i media og på egne hjemmesider for å få interesserte til å ta kontakt. I tillegg blir de som allerede er meddommere vurdert for en ny periode.

Administrasjonen utarbeider deretter et forslag til meddommere som legges frem for Plan- og økonomiutvalget.

Forslaget legges ut til alminnelig ettersyn i to uker med oppfordring til de som har innvendinger mot forslaget om å melde fra innen en fastsatt frist, jf domstolloven § 68.

Endelig godkjenning blir gjort av Bystyret.

Kontakt

Servicetorget tlf 69 10 80 00
E-post: postmottak @ sarpsborg.com

   
Skiptvet kommune
Telefon: 69 80 60 00 
E-post: postmottak @skiptvet.kommune.no
Prosess

Meddommere velges en gang på høsten 2011

Kontakt

Er det noen som har spørsmål må de gjerne ringe Skiptvet kommune, tlf 69 80 60 00 eller sendes mail til postmottak @ skiptvet.kommune.no

   
Spydeberg kommune
Telefon: 69 83 35 00
E-post: post @ spydeberg.kommune.no
Prosess

Vi skriver brev til de som har vært meddommere i forrige periode for å spørre om de vil fortsette.

Vi annonserer i lokalavisen (Smaalenenes Avis) og på egen hjemmeside at vi ønsker interesserte til meddommervervet.

Kontakt

De som er interesserte i å bli meddommer kan kontakte post @ spydeberg.kommune.no eller ta kontakt med Kirsten Langehaug
Tlf 69 83 35 00
E-post:  kirsten.langehaug @ spydeberg.kommune.no

   
Trøgstad kommune
Telefon: 69 82 44 00 
E-post: postmottak @ trogstad.kommune.no
Prosess

Sender et brev til alle meddommere der vi spør om de ønsker å fortsette. Brevet er vedlagt et skjema som de bes fylle ut - også om de ikke ønsker å fortsette.

Kontakt

Tlf. 69 82 44 00
E-post: postmottak @ trogstad.kommune.no.

   
Våler kommune (Østfold)
Telefon: 69 28 91 00
E-post: postmottak @ valer-of.kommune.no
Info: