§ Fylkesvis kommuneoversikt (Snart ferdig)

 

§ Kommuner

         
 Kommune  Meddommer
   
Balsfjord kommune
Telefon: 77 72 20 00 
E-post: post @ balsfjord.kommune.no
Prosess

Meddommere blir pekt ut mer eller mindre tilfeldig.

Kontakt

Hvis det er noen som ønsker å ha vervet som meddommer i Balsfjord kommune kan vi kontaktes på e-post postmottak @ balsfjord.kommune.no
Er også å treffe på telefon 77 72 20 36

   
Bardu kommune
Telefon: 77 18 52 00 
E-post: postmottak @ bardu.kommune.no
Prosess

I Bardu kommune er det et utvalg av politikere som foreslår kandidater til ulike verv i styrer, råd og utvalg, valgene foretas av kommunestyret.

Valgperioden for de fleste styrer, råd og utvalg følger kommunestyreperioden. Derfor har vi en praksis i Bardu at etter hvert kommunestyrevalg settes det ned et utvalg bestående av gruppelederne til partiene i kommunestyret som har som oppgave å foreslå/finne kandidater til de ulike vervene.

Vi har ingen spesielle personer de som er interessert i vervet som meddommer skal henvende seg til.

Men, en kan melde sin interesse til Bardu kommune, Servicekontoret eller ta kontakt med en av lokalpolitikerne i kommunen og be om at dette blir formidlet videre til utvalget som foreslår kandidater.

   
Berg kommune
Telefon: 77 85 90 00 
E-post: postmottak @ berg.kommune.no
Prosess

Meddommere for neste periode, som nå er tilpasset valgperioden, velges i november / desember av det nye kommunestyret.

25. kvinner og 25 menn skal velges fra Berg kommune.

Kontakt

Hvis det finnes spesielt interesserte i Berg kommune så kan vedkommende kontakte:
Berit Skogland
Telefon: 778 59013
E-post: berit.skogland @ berg.kommune.no

   
Bjarkøy kommune
Telefon: 77 04 85 00
E-post: post @ bjarkoy.kommune.no
Info:
   
Dyrøy kommune
Telefon: 77 18 92 00 
E-post: postmottak @ dyroy.kommune.no
Prosess

Vi antar at prosessen med å velge meddommere for neste periode 2012-16 vil bli gjennomført på samme måte som ved forrige valg. (Dersom det ikke kommer noen sentrale endringer som vi må forholde oss til).

Etter forrige kommunevalg (oktober 07) oppnevnte kommunestyret et utvalg for å forberede medlemmer til øvrige nemnder, råd og utvalg, herunder meddommere. Utvalget besto av et medlem fra hvert politisk parti.

Dyrøy kommune annonserte på kommunens nettside og ved oppslag i kommunen – rekruttering av lagrettemedlemmer og meddommere.

De som kunne tenke seg å være lagrettemedlem / meddommer kunne ta kontakt med Servicetorget i Dyrøy kommune på tlf. 77189200 innen 26.10.07.

Det ble foretatt kunngjøring av forslag på lagrettemedlemmer / meddommere til Senja tingrett ved oppslag i kommunen, på kommunens internettside og i lokalavisen Troms Folkeblad, med frist 12.11.07 for skriftlige innvendinger til Rådmannen i Dyrøy, 9311 Brøstadbotn.

Kommunestyret oppnevnte meddommere.

Kontakt

De som kan tenke seg å være meddommer for neste periode 2012-16 kan sende skriftlig henvendelse til Rådmannen i Dyrøy, Dyrøytunet 1, 9311 Brøstadbotn. Eller sende e-post til postmottak @ dyroy.kommune.no eller ringe Servicetorget i Dyrøy kommune på tlf. 77 18 92 00.

For mer informasjon henvises det til www.domstol.no

   
Gratangen kommune
Telefon: 77 02 18 00
E-post: postmottak @ gratangen.kommune.no
Info:
   
Harstad kommune
Telefon: 77 02 60 00
E-post: postmottak @ harstad.kommune.no
Info:
   
Ibestad kommune
Telefon: 77 09 90 00
E-post: postmottak @ ibestad.kommune.no
Prosess

Valg av meddommere gjøres gjennom en politisk prosess. Disse blir valgt av kommunestyret etter hvert valg etter forslag fra de forskjellige politiske grupperingene.

Ettersom meddommerne velges ut fra de politiske grupperingene styres de enkeltes interesse gjennom dette. Det er altså ingen kommunale personer, telefonnr eller e-poster interesserte kan kontakte.

   
Karlsøy kommune
Telefon: 77 74 60 00
E-post: postmottak @ karlsoy.kommune.no
Prosess

I Karlsøy velges meddommere på det konstituerende kommunestyremøtet i oktober 2011.

Det er kommunestyrets medlemmer som kommer med forslag på meddommere, men vi har en følelse av at alle som blir foreslått ikke er spurt på forhånd.

Forslagene utarbeides i gruppemøtene.

Kontakt

Dersom noen er interessert i vervet, ta kontakt med Gunn Marit Andersen Opsal.
E-post: postmottak @ karlsoy.kommune.no

   
Kvæfjord kommune
Telefon: 77 02 30 00 
E-post: postmottak @ kvafjord.kommune.no
Info:
   
Kvænangen kommune
Telefon: 77 77 88 00
E-post: post @ kvanangen.kommune.no
Prosess

Vi går ut med forespørsel i media om hvem som ønsker å være meddommere. De som velges blir plukket ut fra disse kandidatene der vi ser på fordeling ut fra kjønn, alder, yrke, osv.

Kontakt

Bjørn Ellefsæter, Kontorsjef
Tlf: 77 77 88 12
E-post: be @ kvanangen.kommune.no

   
Kåfjord kommune - Gáivuotna suohkan
Telefon: 77 71 90 00 
E-post: post @ kafjord.kommune.no
Prosess

Prosessen med valg av meddommere for ny periode vil starte straks etter kommunevalget til høsten.

Det er i utgangspunktet lederen av valgnemnda som er ansvarlig for å skaffe meddommere. Leder av valgnemnda for kommende periode vil bli valgt i oktober.

Men det er fint dersom de som er interessert melder seg til Servicekontoret v/leder så kan hun gi disse navnene videre til valgnemnda.

Det er også behov for supplering av meddommere i løpet av perioden, da det fra tid til annen er dommere som innvilges fritak f.eks. av helsemessige årsaker, eller de flytter til andre kommuner i perioden.

Kontakt

Postadresse: Kåfjord kommune, postboks 74, 9148 Olderdalen
E-mail: post @ kafjord.kommune.no

   
Lavangen kommune
Telefon: 77 17 65 09
E-post: postmottak @ lavangen.kommune.no
Info:
   
Lenvik kommune
Telefon: 77 87 10 00
E-post: postmottak @ lenvik.kommune.no
Info:
   
Lyngen kommune
Telefon: 77 70 10 00
E-post: post @ lyngen.kommune.no
Prosess

Etter valget i 2007 nedsette formannskapet en egen valgnemnd. Nemnda fikk da flg sammensetning:

”Ordfører sammen med gruppelederne for hvert parti/gruppe i kommunestyret. Ordføreren blir leder av nemnda.”

Det er ikke tatt stilling til hvordan dette arbeidet skal gjøres etter kommende valg, men vi antar at det blir samme ordning.

Valgene foretas endelig av kommunestyre etter innstilling fra valgnemnda.

   
Målselv kommune
Telefon: 77 83 77 00
E-post: postmottak @ malselv.kommune.no
Info: 
   
Nordreisa kommune
Telefon: 77 77 07 00 
E-post: postmottak @ nordreisa.kommune.no
Info:
   
Salangen kommune
Telefon : 77 17 20 00
E-post : postmottak @ salangen.kommune.no
Info:
   
Skjervøy kommune
Telefon: 77 77 55 00
E-post: post @ skjervoy.kommune.no
Prosess

Valg av meddommere i Skjervøy inngår som en av valgnemdas oppgaver, støttet av administrasjonen ved formannskapssekretær. Det er altså formelt et politisk ansvar, men støttet av adm.

Kontakt

Kontaktperson ang meddommere kan bidra med registrering av interesserte og henvise til leder av valgnemda.

Magnar Solbakken, Formannskapssekretær, Skjervøy kommune
Tlf: 77 77 55 03

   
Skånland kommune
Telefon: 77 08 95 00 
E-post: post @ skanland.kommune.no
Info:
   
Storfjord kommune
Telefon: 77 21 28 00 
E-post: post @ storfjord.kommune.no
Prosess

Ved forrige valg forespurte kommunen de som nå er valgt som meddommere om de vil fortsette i vervet.

Deretter blir valg av meddommere tatt opp i valgnemnda og deretter i kommunestyret innen fristen.

Kommunestyret kan også komme med forslag om endring.

Kontakt

Interesserte kan kontakte Storfjord kommune på
Tlf 77 21 28 00
E-post: post @ storfjord.kommune.no

   
Sørreisa kommune
Telefon: 77 87 50 00
E-post: postmottak @ sorreisa.kommune.no
Prosess

Vi pleier å jobbe med dette rundt valget, og ved siste valg gikk vi ut med annonse i kommunens informasjonsavis KaSkjer, hvor vi ba folk som var
interessert om å ta kontakt.

Vi vil gjøre det samme denne gangen, og i tillegg legge noe informasjon ut på kommunens nettsider.

Kontakt

Tordis S. Ramsussen
E-post: tordis.rasmussen @ sorreisa.kommune.no
Telefonnr: 77 87 50 05

   
Torsken kommune
Telefon: 77 87 30 00
E-post: postmottak @ torsken.kommune.no
Info:
   
Tranøy kommune
Telefon: 77 87 40 00
E-post: postmottak @ tranoy.kommune.no
Info:
   
Tromsø kommune
Telefon: 77 79 00 00
E-post: postmottak @ tromso.kommune.no
Info: